INTEGRITETSPOLICY - GDPR

GDPR är den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018. Datasekretess är mycket viktigt för bygglov.eu / DCK och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering
av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem
Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att
tillhandahålla tjänster, ge dig en bättre upplevelse, förbättra tjänster och ge erbjudanden som passar just dina behov. Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och
hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Typ av personuppgifter vi samlar in - Kontaktuppgifter - När du blir kund hos bygglov.eu / DCK samlar vi in dina kontaktuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer
eller organisationsnummer. Information om dina tjänster: Vi sparar även data om vilka av våra tjänster du beställer. Vi gör anteckningar om vilka önskemål ni har för er nybyggnad/tillbyggnad som
t ex antal sovrum osv

Så här samlar vi in personuppgifter
Vi samlar in och behandlar data som…
• …du uppger själv när du blir kund hos oss.
• …du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, e-post-konversationer
• …du uppger när vi har möten

Det här använder vi personuppgifter till
För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls: • Krav för att fullgöra avtalet med dig. • Krav för att fullgöra en för bygglov.eu / DCK rättslig förpliktelse.
• Behandlingen ligger i både ditt och bygglov.eu / DCK intresse. • Samtycke från dig för just den behandlingen.
För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter.
Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i. Tillhandahållande av tjänsterVi behandlar personuppgifter för att identifiera dig
som kund och för att hantera och leverera de tjänster du beställt. Samt personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de tjänster du använder.
Rättslig grund: Fullgörande av avtal. Kommunikation och support Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp. Vi använder dina kontaktuppgifter
och information om vilka tjänster du använder som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om dina tjänster, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra tjänster.
Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.
Utveckling av våra tjänster och produkter Vi behandlar personuppgifter kring hur du använder våra tjänster samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din upplevelse
specifikt och våra tjänster generellt.
Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.
Marknadsföring
För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka tjänster du använder och hur du använder dem.
Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.
Säkerhet och förhindrande av missbruk
Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra följande för våra tjänster och i vårt nätverk:
• missbruk • intrångsförsök • attacker i form av t ex virus, DDOS • lagbrott • användning av våra tjänster som strider mot våra villkor
Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.
Lagstadgade skyldigheter Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Så här länge sparar vi personuppgifter Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen

Till vem lämnar vi ut personuppgifter - Partners och underleverantörer. - Vi eftersträvar att aldrig dela dina personuppgifter med respektive partner. Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder
för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.
När ni beställer en tjänst av kontrollansvarig, konstruktör och liknande lämnar vi aldrig era uppgifter till underleverantörer . Vi lämnar ritningar, konstruktionsberäkningar till ER
som ni beställer av oss. Ni själva skickar underlag till underleverantörer och/eller bygglovsansökan & anmälan till en kommun

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter? Det svenska företaget bygglov.eu / DCK är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar
för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Var lagrar vi dina uppgifter? De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) - i Sverige

Vem har tillgång till dina uppgifter? Dina uppgifter kan delas inom bygglov.eu / DCK . Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål
till tredje part utanför bygglov.eu / DCK .

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna? Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet
av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella
konsekvenser om du väljer att göra det.

Vilka är dina rättigheter? Rätt till tillgång Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta bygglov.eu / DCK
som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till dataportabilitet Varje gång som bygglov.eu / DCK behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal
har du rätt att få en kopia på dina data överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Bygglov.eu / DCK med undantag av följande situationer:
* Du har ett pågående ärende med kundservice.
* Du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats.
* Du har en obetald skuld hos Bygglov.eu / DCK oberoende av betalningsmetod.
* Du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren.
* Din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder.
* Din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna.
* Om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte.

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på
bygglov.eu / DCK :s legitima intresse. Bygglov.eu / DCK fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som
går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet Om du anser att bygglov.eu / DCK behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss.
Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Rätt till begränsning Du har rätt att kräva att bygglov.eu / DCK , begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:
* Om du motsätter dig behandling av
dina personuppgifter med utgångspunkt i bygglov.eu / DCK :s legitima intresse, ska bygglov.eu / DCK begränsa alla hantering av uppgifterna
under pågående utredning av legitimt intresse.
* Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste bygglov.eu / DCK begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av
huruvida personuppgifterna är korrekta.
* Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning
av användningen av dina personuppgifter
* Om Bygglov.eu / DCK inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Personuppgiftsansvarig
bygglov.eu / DCK, Box 34, 438 21 Landvetter info.se@bygglov.eu Tel: 031-918960 Organisationsnummer: SE51090422901

Avregistrera mig
www.bygglov.eu/nej